فرجاد فن آوران

متن استاندارد ایزو

ISO 9001-2015 -Farsi

IATF 16949-2016-Farsi

ISO 9000-2015-Farsi

ISO 14001-2015-Farsi

ISO 45001-2018-Farsi

OHSAS 18001-2007-Farsi

ISO 22000-2018-Farsi

ISO 31000-2018-Farsi

ISO 17020-2012-Farsi

ISO 17025-2017-Farsi

ISO 10012-2003-Farsi

ISO 10001-2018-Farsi

ISO 10002-2018-Farsi

ISO 10003-2007-Farsi

ISO 10004-2018-Farsi

ISO 50001-2018-Farsi

ISO 27001-2015-Farsi

ISO 13485-2016-Farsi

ISO 19011-2011-Farsi

ISO 10015-2019-Farsi

HSE MS-Farsi

ISO 9001-2015-English

IATF 16949-2016-English

ISO 9000-2015-English

ISO 14001-2015-English

ISO 45001-2018-English

OHSAS 18001-2007-English

ISO 22000-2018-English

ISO 31000-2018-English

ISO 17020-2012-English

ISO 17025-2017-English

ISO 10012-2003-English

ISO 10001-2018-English

ISO 10002-2018-English

ISO 10003-2018-English

ISO 10004-2018-English

ISO 50001-2018-English

ISO 27001-2015-English

ISO 13485-2016-English

ISO 19011-2018-English

ISO 10015-2019-English

ISO 10013-2001-English

HACCP-Farsi