فرجاد فن آوران

شرایط عمومی و خصوصی پیمان

شرایط عمومی و خصوصی پیمان

شرایط عمومی پیمان

فصل اول

 • تعاریف و مفاهیم

 • ماده ۱- پیمان

 • ماده ۲- موافقت نامه

 • ماده ۳- شرایط عمومی

 • ماده ۴- شرایط خصوصی

 • ماده ۵- برنامه زمانی اجرای کار

 • ماده ۶- کارفرما

 • ماده ۷- پیمانکار

 • ماده ۸- مدیر طرح

 • ماده ۹- مهندس مشاور، مهندس ناظر

 • ماده ۱۰- رئیس کارگاه

 • ماده ۱۱- پیمانکار جزء

 • ماده ۱۲- کار، کارگاه، تجهیز و برچیدن کارگاه

 • ماده ۱۳- مصالح، تجهیزات، مصالح و تجهیزات پای کار، ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و ساختمان های موقت، وسایل

 • ماده ۱۴- برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدت پیمان، مدت اولیه پیمان، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

 • ماده ۱۵- روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها

فصل دوم

 • تاییدات و تعهدات پیمانکار

 • ماده ۱۶- تاییدات پیمانکار

 • ماده ۱۷- کارکنان

 • ماده ۱۸- مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارشی پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه

 • ماده ۱۹- کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری

 • ماده ۲۰- تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات

 • ماده ۲۱– حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبت های لازم

 • ماده ۲۲- ترتیب گردش مدارک، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها

 • ماده ۲۳- حفاظت تاسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آنها

 • ماده ۲۴- واگذاری، پیمانکاران جزء

 • ماده ۲۵- اجرای کار در شب

 • ماده ۲۶- آثار تاریخی و اشیای عتیقه

 • ماده ۲۷- اقامتگاه قانونی

فصل سوم

 • تعهدات و اختیارات کارفرما

 • ماده ۲۸- تحویل کارگاه

 • ماده ۲۹- تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان

 • ماده ۳۰- تغییر مدت پیمان

 • ماده ۳۱- مدیرت اجرا

 • ماده ۳۲- نظارت بر اجرای کار

 • ماده ۳۳- مهندس ناظر

فصل چهارم

 • تضمین، پرداخت، تحویل کار

 • ماده ۳۴- تضمین انجام تعهدات

 • ماده ۳۵- تضمین حسن انجام کار

 • ماده ۳۶- پیش پرداخت

 • ماده ۳۷- پرداخت ها

 • ماده ۳۸- پرداخت های ارزی

 • ماده ۳۹- تحویل موقت

 • ماده ۴۰- صورت وضعیت قطعی

 • ماده ۴۱- تحویل قطعی

 • ماده ۴۲- مسئولیت های دوره تضمین

فصل پنجم

 • حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع، خسارت تاخیر، تسویه حساب، حل اختلاف

 • ماده ۴۳- بروز حوادث قهری

 • ماده ۴۴- ممنوعیت قانونی

 • ماده ۴۵- حقوق انحصاری ثبت شده

 • ماده ۴۶- موارد فسخ پیمان

 • ماده ۴۷- اقدامات فسخ پیمان

 • ماده ۴۸- خاتمه پیمان

 • ماده ۴۹- تعلیق

 • ماده ۵۰- هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار

 • ماده ۵۱- صورت حساب نهایی

 • ماده ۵۲- تسویه حساب

 • ماده ۵۳- حل اختلاف

 • ماده ۵۴- قوانین و مقررات حاکم بر پیمان

 

شرایط خصوصی پیمان

 • ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها

 • ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها

فرجاد فن آوران

شرکت فنی و مهندسی فرجاد فن آوران به شماره ثبت 15454 به عنوان یک شرکت معتبر مشاوره و آموزشی با 170 نفر از مشاوران و مدرسین خبره در زمینه ارائه خدمات مشاوره و آموزشی فعالیت می نماید.

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

2 + 12 =