فرجاد فن آوران

مدیریت پروژه

PMBOK 7

PMBOK 6-FORM

ISO 21504 Farsi

ISO 30401 Farsi

ISO 21508 Farsi

ISO 21511 Farsi

تفکیک ساختار پروژه

چرخه حیات پروژه

راهنمای تهیه مستندات

گزارش تحلیل هزینه

مدیریت اطلاعات پروژه

مدیریت منابع انسانی

ISO 21504English

ISO 30401 English

ISO 21503 English

ISO 21502 English

بازنگری پروژه

تهیه و تحلیل گزارشات هزینه

راهنمای مدیریت پروژه

سازمان دهی پروژه

مدیریت ارزش

مدیریت زمان و هزینه